Skip to content

Ընդունելություն

Դպրոցի 1-ին դասարան ընդունվող երեխաների համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը.

1. Ծննդյան վկայականը և պատճեն
2. Ծնողներից մեկի անձնագրի պատճեն
3. Տեղեկանք բնակավայրից
4. Բժշկի գործ
5. 2 լուսանկար ¾ չափսի
6. Ծնողի դիմումը