Skip to content

Մեր դպրոցը

ԹԻՎ 7 ԴՊՐՈՑԻ ՕՐՀՆԵՐԳ

Խոսք` Հ. Որսկանյանի

I
Թիվ 7 դպրոց Էջմիածնի,
Լույսի ակունք ես դու,
Գիտելիքի շտեմարան,
Կյանքի աղբյուր ես դու:

II
Թիվ 7 դպրոց Էջմիածնի,
Լույսի ակունք ես դու,
Գիտելիքի շտեմարան,
Կյանքի աղբյուր ես դու:


ԿՐԿՆԵՐԳ
Ամենահի´ն, ամենանո´ր, ամենալա´վ դպրոց,
Դու` լույս փարոս, դու` հույս կանթեղ`
Ճամփաներում վառվող:

III
Ղողանջները քո զանգի
Օրհնանք են սփռում,
Տաք, արևոտ աշխարհներ,
Գաղտնիքներ են բացում:

IV
Ծավալվում է քո ներսում
Խորին մի խորհուրդ.
Դու հզոր ես մեզանով,
Հավատում ես մեզ: